تور سوریه اسفند 98

دمشق، Syria

تور سوریه نوروز 99

دمشق، Syria

تور هوایی سوریه بهمن…

دمشق، Syria