تور کنیا Nairobi

توضیحات

اطلاعات سفر
• یکشـنبه ۱۹ بهمن(۷ فوریه): سـاعـت ۰۷:۴۰ صـبح از فرودگـاه امـام بـا
 پــرواز ترکیش بــه ســمت استانبول پــرواز میکنیم پس از چند ساعتی توقف در فرودگاه استانبول ساعت ۲۱:۰۵  مجددا به سمت نایروبی پرواز میکنیم
 
•  دوشنبه ۲۰ بهمن(۸ فوریه): در ســـــــاعـــــــت ۰۳:۴۰ صبح بـــــــه
نـایروبی خـواهیم
رسید. پـس از انـجام پروسـه فرودگـاهی
بـــه ســـمت پـــارک ملی
سامبورو حرکت می کنیم.
در بین راه بـر روی خـط اسـتوا تـوقـف خـواهیم کرد و از تـوضیحات راهـنما
در مــورد این خــط اســتفاده خــواهیم کرد. در طــــول مسیر میتوانید از مــــناظــــر فــــوق الــــعاده زیبای طبیعت کنیا و
همچنین مـونـت کنیا که دومین قـله بـلند قـاره آفـریقاسـت لـذت بـبرید.
بـــعد از ظهـــر حـــوالی ســـاعـــت ۱۵ الی بـــه پـــارک ملی ســـامـــبورو
میرسیم و تــا ســاعــت ۱۸ گشــت ســافــاری در پــارک ملی بـرای دیدن
حیات وحــــش ادامــــه خــــواهــــد داشــــت و ســــپس راهی محــــل اقــــامــــت
میشویم.

• سه شـنبه ۲۱ بهمن(۹ فوریه): پـس از صـرف صـبحانـه یک روز کامـل بـه
گشــت ســافــاری در پــارک ملی ســامــبورو خــواهیم پـرداخــت و از دیدن
حیات وحـــــش بینظیر ســـــامـــــبورو  لـذت خـواهیم بـرد و پـس
 از غـــروب آفـــتاب بـــه محـــل اقـــامـــت بـــاز میگــردیم و شـــام را صــرف میکنیم.
 
• چهارشنبه ۲۲ بهمن(۱۰ فوریه): پــس از صـرف صــبحانــه از پــارک ملی
 ســــامــــبورو خــــارج میشــــویم و  بــه ســمت دریاچــه نیواشــا راهی می شــویم. در بین راه بـرای
 مـشاهـده آبـشار تـامـسون که بـزرگـترین آبـشار کشور کنیاسـت تـوقـف خـواهیم داشـت.

• پنجشنبه شــنبه ۲۳ بهمن(۱۱ فوریه): روز آزاد، در صورت تمایل قایق سواری در دریاچه نایواشا را میتوانید تجربه داشته باشید و یا به پارک ملی دروازه جهنم (hell's gate) میرویم. در این پارک به صورت پیاده یا دوچرخه (هزینه با مسافر) از نزدیک میتوان با حیوانات عکس گرفت. همچنین به دیدار غارهای دستکند انسان های اولیه و چشمه های آتشفشانی آب گریم می رویم. عصر به هتل برمیگردیم.

• جمعه ۲۴ بهمن(۱۲ فوریه): بــعد از صــبحانــه حـ رکت بــه ســمت
پـارک ملی مـاسـایی مـارا حرکت میکنیم. حـوالی ظهـر بـه محـل اقـامـت
که یک کمپ تجهیز شــــده اســــت خــــواهیم رسید و پــــس از تــــحویل
گرفتن چادرها به گشت در پارک خواهیم پرداخت.

• شنبه ۲۵ بهمن(۱۳ فوریه): این روز بــه گشــت کامــل پــارک ملی
 مـاسـایی مـارا اخـتصاص دارد که شـامـل بـازدید از برکه اسـبهـای آبی،
 رودخــانــه مــارا و مــشاهــده کروکدیلهــا از نـزدیک و همچنین رفــتن تــا
 مـرز کنیا و تــانـزانیا خــواهــد بــود. همچنین میتــوانید از مــشاهــده گــله
 هـــای میلیونی گـــورخــرهـــا و وایلدبیستهـــا که هـــمه ســـالـــه در زمـــان
 مــهاجـرت بــزرگ بین کنیا و تــانـزانیا در حــال جــابــجایی هســتند لــذت بــبرید. پیش از غــروب آفــتاب بــه ســمت محــل اقــامــت بــاز خــواهیم
 گشت.

• یک شنبه ۲۶ بهمن(۱۴ فوریه): صــبح زود بــه گشــت صــبحگاهی در
پـارک ملی مـاسـایی مـارا خـواهیم پـرداخـت و سـپس از قبیله مـاسـایی
بــازدید میکنیم و بــا فـرهــنگ مـردم بــومی این مــنطقه آشــنا خــواهیم
شد.
ســـپس بـــه ســـمت نـــایروبی حــ رکت میکنیم و در بین راه در نـــقطه ای
”ریفت ولی“ تـوقـف میکنیم تـا بـه داسـتان تکامـل انـسان در
مشرف بـر
این مـــنطقه گـــوش فــرا دهیم. پـــس از عکاسی از چـــشم انـــداز شـــگفت
انگیز آن بـه سـمت نـایروبی حرکت خـواهیم کرد و عـصر هـنگام بـه هـتل می رسیم و در صورت تمایل به مرکز نگهداری زرافه ها برای لمس این حیوانات زیبا یا دادن غذا بهشون  راهی می شویم. و به سمت ماسای مارکت، بزرگترین بازار صنایع دستی کنیا میرویم تا از خرید سوغاتی لذت ببریم.

• دو شـــنبه ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه): در ســـاعـــت ۵:۱۰ صبح از نایروبی بـــه ســـمت استانبول
پـرواز میکنیم و در ســاعــت ۱۲ ظهر به استانبول رسیده، مجددا ساعت ۲۱:۱۰ استانبول را به مقصد تهران ترک میکنیم و بامداد سه شنبه  ساعت ۰۰:۵۰ دقیقه با کلی خاطرات زیبا و متفاوت به تهران میرسیم

مدارک مورد نياز جهت اخذ ویزا
• اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
• • گواهی اشتغال به کار و یا تحصیل
• ۲ قطعه عکس
 • ۵۰ دلار آمریکا هزینه صدور ویزا
• گواهی تست منفی PCR کمتر از ۷۲ ساعت
قبل از پرواز که بر عهده مسافر می باشد

* جهت تکمیل فرایند سفر و اخذ ویزا، مدارک ذکر
 شده را برای تیم ما ارسال کنید.

نکات مهم تور کنیا
• نکته ۱ :هزینه ویزای کنیا به مبلغ ۵۰ دلار بر عهده
 همسفران خواهد بود که در فرودگاه نایروبی پرداخت خواهد شد.

• نکته ۲ :تمامی هزینههای برنامههای اختیاری به
عهده همسفران است.
• نکته ۳ :مسئولیت کنترل پاسپورت و تاریخ انقضای
• آن مبنی بر ۷ ماه اعتبار از تاریخ ورود به آن کشور
با خود همسفران است.
•  نکته ۴ :با توجه به ماهیت سفرهای طبیعت گردی،
امکان بروز تغییراتی در برنامه به صلاحدید راهنما
وجود خواهد داشت.
•  نکته ۵: در صورت تمایل می توانید روز های اضافی در برنامه داشته باشید که هزینه آن مجزا حساب میگردد.

توضیحات

اطلاعات سفر
• یکشـنبه ۱۹ بهمن(۷ فوریه): سـاعـت…

ادامه مطلب

توضیحات

اطلاعات سفر
• یکشـنبه ۱۹ بهمن(۷ فوریه): سـاعـت ۰۷:۴۰ صـبح از فرودگـاه امـام بـا
 پــرواز ترکیش بــه ســمت استانبول پــرواز میکنیم پس از چند ساعتی توقف در فرودگاه استانبول ساعت ۲۱:۰۵  مجددا به سمت نایروبی پرواز میکنیم
 
•  دوشنبه ۲۰ بهمن(۸ فوریه): در ســـــــاعـــــــت ۰۳:۴۰ صبح بـــــــه
نـایروبی خـواهیم
رسید. پـس از انـجام پروسـه فرودگـاهی
بـــه ســـمت پـــارک ملی
سامبورو حرکت می کنیم.
در بین راه بـر روی خـط اسـتوا تـوقـف خـواهیم کرد و از تـوضیحات راهـنما
در مــورد این خــط اســتفاده خــواهیم کرد. در طــــول مسیر میتوانید از مــــناظــــر فــــوق الــــعاده زیبای طبیعت کنیا و
همچنین مـونـت کنیا که دومین قـله بـلند قـاره آفـریقاسـت لـذت بـبرید.
بـــعد از ظهـــر حـــوالی ســـاعـــت ۱۵ الی بـــه پـــارک ملی ســـامـــبورو
میرسیم و تــا ســاعــت ۱۸ گشــت ســافــاری در پــارک ملی بـرای دیدن
حیات وحــــش ادامــــه خــــواهــــد داشــــت و ســــپس راهی محــــل اقــــامــــت
میشویم.

• سه شـنبه ۲۱ بهمن(۹ فوریه): پـس از صـرف صـبحانـه یک روز کامـل بـه
گشــت ســافــاری در پــارک ملی ســامــبورو خــواهیم پـرداخــت و از دیدن
حیات وحـــــش بینظیر ســـــامـــــبورو  لـذت خـواهیم بـرد و پـس
 از غـــروب آفـــتاب بـــه محـــل اقـــامـــت بـــاز میگــردیم و شـــام را صــرف میکنیم.
 
• چهارشنبه ۲۲ بهمن(۱۰ فوریه): پــس از صـرف صــبحانــه از پــارک ملی
 ســــامــــبورو خــــارج میشــــویم و  بــه ســمت دریاچــه نیواشــا راهی می شــویم. در بین راه بـرای
 مـشاهـده آبـشار تـامـسون که بـزرگـترین آبـشار کشور کنیاسـت تـوقـف خـواهیم داشـت.

• پنجشنبه شــنبه ۲۳ بهمن(۱۱ فوریه): روز آزاد، در صورت تمایل قایق سواری در دریاچه نایواشا را میتوانید تجربه داشته باشید و یا به پارک ملی دروازه جهنم (hell's gate) میرویم. در این پارک به صورت پیاده یا دوچرخه (هزینه با مسافر) از نزدیک میتوان با حیوانات عکس گرفت. همچنین به دیدار غارهای دستکند انسان های اولیه و چشمه های آتشفشانی آب گریم می رویم. عصر به هتل برمیگردیم.

• جمعه ۲۴ بهمن(۱۲ فوریه): بــعد از صــبحانــه حـ رکت بــه ســمت
پـارک ملی مـاسـایی مـارا حرکت میکنیم. حـوالی ظهـر بـه محـل اقـامـت
که یک کمپ تجهیز شــــده اســــت خــــواهیم رسید و پــــس از تــــحویل
گرفتن چادرها به گشت در پارک خواهیم پرداخت.

• شنبه ۲۵ بهمن(۱۳ فوریه): این روز بــه گشــت کامــل پــارک ملی
 مـاسـایی مـارا اخـتصاص دارد که شـامـل بـازدید از برکه اسـبهـای آبی،
 رودخــانــه مــارا و مــشاهــده کروکدیلهــا از نـزدیک و همچنین رفــتن تــا
 مـرز کنیا و تــانـزانیا خــواهــد بــود. همچنین میتــوانید از مــشاهــده گــله
 هـــای میلیونی گـــورخــرهـــا و وایلدبیستهـــا که هـــمه ســـالـــه در زمـــان
 مــهاجـرت بــزرگ بین کنیا و تــانـزانیا در حــال جــابــجایی هســتند لــذت بــبرید. پیش از غــروب آفــتاب بــه ســمت محــل اقــامــت بــاز خــواهیم
 گشت.

• یک شنبه ۲۶ بهمن(۱۴ فوریه): صــبح زود بــه گشــت صــبحگاهی در
پـارک ملی مـاسـایی مـارا خـواهیم پـرداخـت و سـپس از قبیله مـاسـایی
بــازدید میکنیم و بــا فـرهــنگ مـردم بــومی این مــنطقه آشــنا خــواهیم
شد.
ســـپس بـــه ســـمت نـــایروبی حــ رکت میکنیم و در بین راه در نـــقطه ای
”ریفت ولی“ تـوقـف میکنیم تـا بـه داسـتان تکامـل انـسان در
مشرف بـر
این مـــنطقه گـــوش فــرا دهیم. پـــس از عکاسی از چـــشم انـــداز شـــگفت
انگیز آن بـه سـمت نـایروبی حرکت خـواهیم کرد و عـصر هـنگام بـه هـتل می رسیم و در صورت تمایل به مرکز نگهداری زرافه ها برای لمس این حیوانات زیبا یا دادن غذا بهشون  راهی می شویم. و به سمت ماسای مارکت، بزرگترین بازار صنایع دستی کنیا میرویم تا از خرید سوغاتی لذت ببریم.

• دو شـــنبه ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه): در ســـاعـــت ۵:۱۰ صبح از نایروبی بـــه ســـمت استانبول
پـرواز میکنیم و در ســاعــت ۱۲ ظهر به استانبول رسیده، مجددا ساعت ۲۱:۱۰ استانبول را به مقصد تهران ترک میکنیم و بامداد سه شنبه  ساعت ۰۰:۵۰ دقیقه با کلی خاطرات زیبا و متفاوت به تهران میرسیم

مدارک مورد نياز جهت اخذ ویزا
• اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
• • گواهی اشتغال به کار و یا تحصیل
• ۲ قطعه عکس
 • ۵۰ دلار آمریکا هزینه صدور ویزا
• گواهی تست منفی PCR کمتر از ۷۲ ساعت
قبل از پرواز که بر عهده مسافر می باشد

* جهت تکمیل فرایند سفر و اخذ ویزا، مدارک ذکر
 شده را برای تیم ما ارسال کنید.

نکات مهم تور کنیا
• نکته ۱ :هزینه ویزای کنیا به مبلغ ۵۰ دلار بر عهده
 همسفران خواهد بود که در فرودگاه نایروبی پرداخت خواهد شد.

• نکته ۲ :تمامی هزینههای برنامههای اختیاری به
عهده همسفران است.
• نکته ۳ :مسئولیت کنترل پاسپورت و تاریخ انقضای
• آن مبنی بر ۷ ماه اعتبار از تاریخ ورود به آن کشور
با خود همسفران است.
•  نکته ۴ :با توجه به ماهیت سفرهای طبیعت گردی،
امکان بروز تغییراتی در برنامه به صلاحدید راهنما
وجود خواهد داشت.
•  نکته ۵: در صورت تمایل می توانید روز های اضافی در برنامه داشته باشید که هزینه آن مجزا حساب میگردد.

آژانس مسافرتی آرامش سفر 54034000-021

انتخاب کنید تاریخ
چه کسی تعداد قیمت
بزرگسال 20,000,000 20,000,000

جمع کل تومان 20,000,000
پیش پرداخت تومان 0

سیاست حفظ حریم خصوصیامکاناتی که دارد


 • کابین
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • زمین بازی
 • استرداد بلیط
 • تجهیزات دوچرخه
 • صبحانه رایگان
 • راهنمای محلی
 • سان لانچرز
 • ترانسفر
 • نزدیک رستوران
 • زمین گلف
 • مربی لوکس
 • تهویه مطبوع
 • پارکینگ
 • راهنمای سفر
 • سرگرمی زنده
 • شام
 • قایق سواری
 • سرویس اتاق و وعده های غذایی
 • اسکورت تور حرفه ای
 • دسترسی به ساحل
 • ترانسفر برون شهری
 • سرگرمی برای کودکان
 • آثار باستانی
 • دوچرخه سواری
 • پذیرش پارک خودرو
 • راننده شخصی
 • غواصی در سواحل
 • راهنمای فارسی زبان
 • دسترسی به اینترنت
 • ترانسفر بین شهری
 • پارک تفریحی در نزدیکی
 • انعام (اختیاری)
 • صندوق امانات
 • ناهار
 • صندلی چرخدار
 • تور جت اسکی
 • مرکز خرید
 • مبلمان راحتی
 • سیستم امنیتی
 • پارکینگ اختصاصی

امکاناتی که ندارد


 •     اقامت اضافی قبل / بعد از سفر    
 •     بطری آب اضافی    
 •     داروهای ضروری    
 •     عوارض ورود و خروج فرودگاه    
 •     هزینه ویزا    
 •     بیمه مسافرتی    
 •     هزینه گذرنامه    
 •     تمام وعده های غذایی و نوشیدنی ها    
 •     نکاتی برای رانندگان مربی    
 •     راهنمای سفر    
 •     ترنسفر فرودگاهی    
 •     تور شهرگردی    
 •     مالیات ورود و خروج فرودگاه    
 •     نوشیدنی های الکلی    

دیدگاه خود را بنویسید x

لطفا توجه داشته باشید : زمانی که دیدگاه اضافه شد دیگر نمی توانید آنرا ویرایش یا حذف کنید